Algemene Voorwaarden

Judith Simons COaching

Artikel 1: Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze intakes, private coaching pakketten, programma’s, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2: Overeenkomst, offerte en intake:
Indien Judith Simons Coaching een offerte opstelt voorafgaand aan een overeenkomst dan is die offerte geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven.

Een overeenkomst kan tot stand komen zonder voorafgaande offerte.

Voorafgaand aan een overeenkomst zal Judith Simons Coaching een intakegesprek met de klant voeren.

Het staat Judith Simons Coaching vrij om na het intakegesprek ook zonder opgave van reden af te zien van het aangaan van een overeenkomst.

De prijzen voor werkzaamheden van Judith Simons Coaching kunnen tussentijds door Judith Simons Coaching worden aangepast.

De prijzen die gefactureerd worden zijn inclusief BTW.

Artikel 3: Annulering; algemeen
Indien naar het redelijk oordeel van Judith Simons Coaching een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Artikel 4: Annulering; afspraken en coaching gesprekken
Annulering van een gemaakte afspraak door de klant is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang van de afspraak.

Indien een gemaakte afspraak binnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak door de klant is geannuleerd is Judith Simons Coaching gerechtigd de reguliere kosten voor de geannuleerde afspraak bij de klant in rekening te brengen.

De klant is verplicht deze kosten te voldoen.

Beëindiging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden door aan Judith Simons Coaching gericht te schrijven.

De desbetreffende overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat Judith Simons Coaching een dergelijk schrijven heeft ontvangen.

Artikel 5: Annulering Event of workshop
Bij annulering door de klant van deelname aan een cursus, workshop of event van Judith Simons Coaching vanaf zes weken tot 3 weken voor aanvang van een workshop of event, kan Judith Simons bij de klant de helft van de vergoeding voor de betreffende cursus, event of workshop in rekening brengen.  Volledige vergoeding is verschuldigd indien de klant minder dan twee weken voor aanvang van de cursus, workshop of event zijn of haar deelname aan de cursus annuleert.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een workshop heeft Judith Simons Coaching ten allen tijde het recht een workshop te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn aan vergoeding van schade of kosten en opgave van reden.

Artikel 6: Betaling
Betalingen dienen vooraf aan de coaching gesprekken, workshop, cursus, lezing of ander event voldaan te zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor het betalen in  termijnen. Bij het aankopen van het coachingtraject voor 6 maanden is er de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hierbij geldt dat deze termijnen automatisch worden geincasseerd bij de coachee. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid
De gesprekken, workshops en andere werkzaamheden van Judith Simons Coaching zijn vertrouwelijk voor de klant en voor Judith Simons Coaching.

Zonder voorafgaande toestemming van Judith Simons Coaching is een audiovisuele vastlegging van gesprekken, workshops of andere werkzaamheden van Judith Simons Coaching niet toegestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en eigen risico
Judith Simons Coaching is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, in welke vorm dan ook, die door de klant geleden zou zijn als gevolg van de coaching of advieswerkzaamheden van Judith Simons Coaching.

Judith Simons Coaching verplicht de klant niet tot het opvolgen of ten uitvoer brengen van haar advies. De klant kan het advies van Judith Simons Coaching geheel voor eigen risico opvolgen.